Betingelser

Alle priser er eksklusiv moms, transport, fortæring, ophold og materiale.  

Ordrebekræftelsen er godkendt såfremt du ikke skriftligt pr. mail, fax eller brev har tilkendegivet andet. Ordrebekræftelsen er bindende medmindre andet skriftligt er tilkendegivet senest 5 dage efter fremsendelse af ordrebekræftelsen pr. post eller mail.

Betalingsbetingelserne er: Betaling forfalder senest 4 uger før opstart af første træningsdag, analysedag eller forberedelsesdag. Dog altid senest 5 dage efter indgåelse af aftale. Det vil sige altid netto kontant 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse. Faktura på beløbet fremsendes separat. 

Den indgåede aftale om træning kan ikke opsiges.  

Såfremt fremsendt faktura ikke betales til tiden udskydes træningen automatisk til betaling er foretaget og ny opstartsdata og køreplan udarbejdes af Hansen & Rungstedt. Såfremt fremsendt faktura ikke er betalt senest 5 dage før opstart skal der betales 50% ekstra for en evt. opstart af projektet/træningen på et andet tidspunkt jvf. før nævnte punkt.Såfremt projektet/træningen ikke genstartes forfalder hele betalingen og der kan ikke gøres krav fra ordregiver på kompensation.

Alle priser er individuelle og underlagt Hansen & Rungstedts rettigheder til selv efter eget skøn at disponerer sin tidsanvendelse i den enkelte salgstræning/opgave. Af kunde hensyn opgiver vi kalkulationspriser pr. dg. i træningsoplæg/ordrebekræftelser. Det er alene af hensyn til vore kunder, til sammenligning i konkurrence situationer.

Aftalte træningsindsatser kan, efter fælles aftale, individuelt søges flyttet med 4 ugers varsel uden beregning. 

Ønskes aftalt træning flyttet, ændrer dette ikke ved betalingsbetingelserne eller tidspunkt for betaling. 

Ændres antallet af deltagere i en aftalt træning i nedadgående retning, ændre dette ikke på den aftalte pris, eller berettiger til at erstatte eventuelle frafaldne deltagere med nye deltagere uden forudgående aftale herom med Hansen & Rungstedt.  

Såfremt der skal indgå ekstra deltagere i træningen må dette påregne at udløse en ekstra investering.